$

ప్రభువా నన్నేమి చేయమంటావ్– – Dr. P. Satish Kumar Message

6 thoughts on “ప్రభువా నన్నేమి చేయమంటావ్– – Dr. P. Satish Kumar Message

 1. Ramprasad Pandra says:

  Shalom..

 2. k durgaprasaf says:

  na life change avvali

  1. ravi kumar says:

   shalom

Leave a Reply