$

ప్రభువా నన్నేమి చేయమంటావ్– – Dr. P. Satish Kumar Message

6 thoughts on “ప్రభువా నన్నేమి చేయమంటావ్– – Dr. P. Satish Kumar Message

  1. Ramprasad Pandra says:

    Shalom..

  2. k durgaprasaf says:

    na life change avvali

Leave a Reply